Adatvédelmi tájékoztató

és a honlap használatával kapcsolatos tudnivalók

 

LEG Magyarország Zrt.

 

Utoljára frissítve: 2018.12.04.

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

1 Az adatvédelmi tájékoztató célja

2 Változáskövetés

3 Általános rendelkezések

4 Jogszabályi háttér

5 Fogalmak

6 Az adatkezelő adatai

7 Az adatfeldolgozók

8 Az LEG Zrt. adatkezelései

 • 8.1 Megkeresés, ajánlatkérés, kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok
 • 8.2 Honlap használat - cookie-k (sütik)
 • 8.3 Álláshirdetésre küldött önéletrajzi adatok
 • 8.4 Fordítói önéletrajzi adatok
 • 8.4.1 LEG Zrt-nek küldött fordítói önéletrajzok
 • 8.4.2 Online adatbázisba feltöltött fordítói önéletrajzi adatok
 • 8.5 Fordítási munka során az ügyfelek kapcsolattartási adatai
 • 8.6 Fordítandó anyagokban lévő személyes adatok
 • 8.7 A LEG Zrt. közösségi média oldalai

9 Adattovábbítás

10 Az adatbiztonság garantálása érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírása

11 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 • 11.1 Átlátható tájékoztatás joga
 • 11.2 Hozzáférés joga
 • 11.3 Adathordozáshoz való jog
 • 11.4 Helyesbítés joga
 • 11.5 Elfeledtetéshez való jog
 • 11.6 Tiltakozás joga
 • 11.7 Adatkezelés korlátozásához való jog
 • 11.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

12 Bírósághoz fordulás

13 Hatósági eljárás

14 Egyéb rendelkezések

1. Az adatvédelmi tájékoztató célja

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a LEG Magyarország Zrt. (továbbiakban LEG Zrt. vagy LEG) definiálja a munkavállalók személyes adatain kívüli személyes adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat annak érdekében, hogy az adatvédelem elvei valamint az adatbiztonság körülményei érvényesüljenek.

2. Változáskövetés

A LEG Zrt. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://leg.eu/index.php/hu/adatvedelem címen.

A LEG Zrt. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

3. Általános rendelkezések

A LEG Zrt. a személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

 • A LEG Zrt. a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi a szükséges adminisztratív, logikai, fizikai biztonsági és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.
 • A LEG Zrt. az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 • A LEG Zrt. mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen adatvédelmi tájékoztatóban és a releváns hatályos jogszabályokban leírtaknak.

4. Jogszabályi háttér

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat a LEG Zrt. az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. A LEG által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Adatvédelmi tv.”)

5. Fogalmak

Fogalom Leírás
érintett Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. 
személyes adat Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 
hozzájárulás Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljeskörű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 
tiltakozás Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 
adatkezelés Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl: ujj, tenyérlenyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése 
adatfeldolgozás Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. 
adattovábbítás Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. 
nyilvánosságra hozatal Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 
adatkezelő Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. 
adatfeldolgozó Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi. 
adattörlés Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
adatállomány Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége. 
harmadik személy Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

6. Az adatkezelő adatai

  • Az adatkezelő cég neve: LEG Magyarország Zrt.
  • Az adatkezelő székhelye: 1054 Budapest, Tüköry utca 5. 4/10.
  • Az adatkezelő postacíme: ua.
  • Cégjegyzékszáma: 01-10-047451
  • Adószáma: 14525616-2-41

 

 • Kapcsolattartó: Tési Boglárka Tímea
 • Az adatkezelő telefonszáma: +36-1-439-0650

 

E-mail cím: info@leg.eu

7. Az adatfeldolgozók

A LEG Zrt. a www.leg.eu címen elérhető honlapja, valamint az informatikai rendszere üzemeltetési feladatainak ellátására külső felet von be. A külső fél felé a jelen Adatvédelmi tájékoztatóval összhangban a személyes adatok védelmére vonatkozó követelményeket szerződésben rögzítjük.

8. Az LEG Zrt. adatkezelései

 

8.1 Megkeresés, ajánlatkérés, kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok

Adatkezelés célja Az érintettek személyre szabott kiszolgálása, valamint az érintettek kérésére árajánlat küldése, információk megadása.
Adatkezelés jogalapja Az érintett személy önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, az adatok felvételét az érintett kezdeményezi.
Kezelt adatok köre Az érintett neve, telefonszáma és saját e-mail címe.
Érintettek köre Az adatkezelés során érintett minden érdeklődő személy, aki kapcsolatfelvételt kezdeményez.
Adatkezelés időtartama Amennyiben üzleti kapcsolat nem keletkezett az ajánlatadást követő 1 éven belül, az adatok törlésre kerülnek.
Hozzájárulás visszavonhatósága A hozzájárulás visszavonható e-mailben vagy telefonon, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét.
Személyes adat megadásához kapcsolódó kötelezettség / Következmények személyes adat megadásának megtagadása esetén Az érintett köteles az adatok megadására, mivel a jövőben történő azonosítás a felsorolt adatok nélkül nem végezhető el. Ha az érintett a személyes adatot nem adja meg, akkor az ajánlatadás nem végezhető el.

 

8.2 Honlap használat - cookie-k (sütik)

Szolgáltató az Érintett számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie/süti) helyez el, amely önmagában semmilyen módon nem képes az Érintett azonosítására, kizárólag az Érintett számítógépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor a Felhasználó a Szolgáltatónak nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a számítógépek között történik meg.

A felhasználó jogosult böngészője beállításával megtiltani az egyedei azonosító jel (cookie) elhelyezését a számítógépén. A felhasználó jogosult a honlapok megtekintésekor felugró ablakban tiltani a marketing és egyéb jellegű cookie-k alkalmazását.

Adatkezelés célja A Szolgáltató a cookie-kat abból az adatkezelési célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az Érintettek információhasználati szokásairól, és így javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint a honlap látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg.
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja az érintett személy önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, a honlap megnyitásakor az érintett felugró ablakban szabályozhatja a cookie-k működését.
Kezelt adatok köre A kezelésre kerülő személyes adatok a Google Analytics által használt cookie-k, a honlap működését segítő cookie-k, valamint marketing célú cookie-k. 
Érintettek köre Az adatkezelés során érintett minden érdeklődő személy, aki kapcsolatfelvételt kezdeményez
Adatkezelés időtartama A honlap felkeresését követő 1 év.
Hozzájárulás visszavonhatósága A hozzájárulás visszavonható e-mailben vagy telefonon, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét.
Személyes adat megadásához kapcsolódó kötelezettség / Következmények személyes adat megadásának megtagadása esetén Ha az érintett nem járul hozzá a cookie-k futtatásának elfogadásához, a honlapot „lassabban” böngészheti.

 

8.3 Álláshirdetésre küldött önéletrajzi adatok

A honlapon/egyéb felületeken feladott álláshirdetésekben megadott elérhetőségekre (e-mail) önéletrajz küldhető.

Adatkezelés célja A Szolgáltató által meghirdetett munkakör betöltése, alkalmazotti jogviszony létesítése.
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja az érintett személy önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez. Az érintett személy az életrajz elküldésével önként hozzájárul adatai kezeléséhez.
Kezelt adatok köre A kezelésre kerülő személyes adatok az érintett neve, telefonszáma, e-mail címe, iskolái, valamint az életrajzban szereplő egyéb megadott adatai. 
Érintettek köre Az adatkezelés során érintett minden érdeklődő személy, aki az álláshirdetésre önként jelentkezik.
Adatkezelés időtartama A tárolás időtartama a beérkezéstől számított maximum 6 hónap. (Amennyiben az adott munkakör betöltője nem az érintett lesz.)
Hozzájárulás visszavonhatósága A hozzájárulás visszavonható e-mailben vagy telefonon, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét.
Személyes adat megadásához kapcsolódó kötelezettség / Következmények személyes adat megadásának megtagadása esetén Az érintett köteles az adatok megadására, a felvételi folyamat a kért adatok nélkül nem indítható el. Ha az érintett a személyes adatot nem adja meg, akkor a jelentkezés automatikusan elutasításra kerül.

 

8.4 Fordítói önéletrajzi adatok

8.4.1 LEG Zrt-nek küldött fordítói önéletrajzok

A honlapon/egyéb felületeken megadott elérhetőségekre (e-mail) fordítói önéletrajz küldhető.

Adatkezelés célja Üzleti együttműködés. LEG Zrt. által a fordítói munkák továbbadása az alvállalkozó felé. 
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja az érintett személy önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, az érintett személy az önéletrajz elküldésével önként hozzájárul adatai kezeléséhez.
Kezelt adatok köre A kezelésre kerülő személyes adatok az érintett neve, telefonszáma, e-mail címe, iskolái, valamint az életrajzban szereplő egyéb, megadott adatai. 
Érintettek köre Az adatkezelés során érintett minden érdeklődő személy, aki az álláshirdetésre önként jelentkezik.
Adatkezelés időtartama Az együttműködés végéig.
Hozzájárulás visszavonhatósága A hozzájárulás visszavonható e-mailben vagy telefonon, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét.
Személyes adat megadásához kapcsolódó kötelezettség / Következmények személyes adat megadásának megtagadása esetén Ha az érintett a személyes adatot nem adja meg, akkor a további együttműködési lehetőség megszűnik.

 

8.4.2 Online adatbázisba feltöltött fordítói önéletrajzi adatok

A LEG Zrt. előfizetésekkel rendelkezik harmadik felek által üzemeltetett fordítói adatbázisokhoz. A fordítói adatbázist üzemeltető szervezet üzleti modellje alapján a fordítók az önéletrajzaikat feltölthetik az adatbázisba, fordítóirodák, egyéb megrendelők pedig hozzáférnek a fordítói önéletrajzokhoz az oldalt üzemeltető adatkezelési szabályzat szerint. 

A LEG Zrt. bizonyos fordítási munkákhoz kapcsolódóan az online adatbázisból a fordítói önéletrajzok alapján fordítót bízhat meg. 

8.5 Fordítási munka során az ügyfelek kapcsolattartási adatai

Adatkezelés célja Üzleti együttműködés 
Adatkezelés jogalapja Szerződés teljesítése
Kezelt adatok köre Kapcsolattartói adatok 
Érintettek köre Az adatkezelés során érintett az adott szerződés/megrendelés teljesítése során az ügyfél által kijelölt kapcsolattartók.
Adatkezelés időtartama Az együttműködés végéig.
Hozzájárulás visszavonhatósága A hozzájárulás visszavonható e-mailben vagy telefonon, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét.
Személyes adat megadásához kapcsolódó kötelezettség / Következmények személyes adat megadásának megtagadása esetén A szerződés nem teljesítése

8.6 Fordítandó anyagokban lévő személyes adatok

A fordítandó anyagokban lévő személyes adatokat a LEG Zrt. nem ellenőrzi. A Megrendelő felelőssége, hogy a megrendelés során jelezze LEG Zrt. felé, hogy a fordítandó anyagban van-e személyes adat. A Megrendelő felelőssége, hogy a fordítandó anyagban lévő személyes adatok továbbításához kapcsolódóan rendelkezik-e az érintettek hozzájárulásával. Illetve a Megrendelő felelőssége, hogy amennyiben nem indokolt, személyes adatokat ne adjon át LEG Zrt. számára.

A fordítási anyagok kezelését a LEG Zrt. az információbiztonsági irányelveknek és az adatkezelési követelményeknek megfelelően kezeli.

8.7 A LEG Zrt. közösségi média oldalai

A LEG Zrt. Facebook (https://www.facebook.com/legtranslations/) és LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/language-experts-group/) közösségi oldalakat működtet. Az oldalakra regisztráló, vagy az oldalakon üzeneteket küldő felhasználók személyes adataihoz a Facebook, valamint a LinkedIn adatkezelési szabályzatai szerint történik hozzáférés.

9. Adattovábbítás

A LEG Zrt. jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és az általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kényszeríti. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé. Egyéb fél felé, illetve harmadik országba történő adattovábbítás nem történik.

10. Az adatbiztonság garantálása érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírása

A személyes adatok kezeléséhez szükséges és megfelelő, komplex információbiztonsági szintet a következő intézkedések/szabályozó eszközök biztosítják, bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás tekintetében:

 • fizikai védelmi intézkedések
 • adminisztratív és technikai védelmi intézkedések és szabályozók
 • megfelelő erőforrások biztosítása
 • személyi biztonsági intézkedések
 • információbiztonsági és személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó képzések

11. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

11.1 Átlátható tájékoztatás joga

Az érintett alapvető joga a megfelelő, átlátható tájékoztatáshoz való jog, mely kötelezettségként az adatkezelőnél jelentkezik. Az Adatkezelő az érintettet tömören, átláthatóan, érthetően, könnyen hozzáférhető formátumban tájékoztatja az adatkezelés körülményeiről, illetve az őt megillető jogosultságokról.

Az adatkezelő tájékoztatáskérés esetén indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül megadja a tájékoztatást.

11.2 Hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

 • az adatkezelés céljai; 
 • az érintett személyes adatok kategóriái; 
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; 
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; 
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
 • az adatforrásokra vonatkozó információ; 
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

11.3 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

11.4 Helyesbítés joga

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

11.5 Elfeledtetéshez való jog

Az adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben a kezelt adat jogérvényesítéshez, vagy például hatóság felé történő elszámoláshoz szükséges, az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek alapján folytatható.

A törlés során annak kötelezettsége a bevont adatfeldolgozókra is vonatkozik.

11.6 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, illetve az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

11.7 Adatkezelés korlátozásához való jog

Korlátozás esetén a személyes adatokat pusztán tárolni lehet, egyéb adatkezelés kizárólag az érintett hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése céljából, illetve közérdekből történhet. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát: ebben azesetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

11.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Profilalkotást a LEG Zrt. nem végez.

12. Bírósághoz fordulás

Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy az Érintett jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

13. Hatósági eljárás

Az érintett panasszal fordulhat, illetve tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://naih.hu

14. Egyéb rendelkezések

Jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkereshetik az adatkezelőt.

A LEG Zrt. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.