Slovak (signal words)

English Slovak
WARNING VÝSTRAHA
CAUTION VAROVANIE
NOTICE UPOZORNENIE
NOTE POZNÁMKA